മരുഭൂമിയിലെ ‘വിജയന്‍’ കഥ

‘കേരളകര്‍ഷകന്‍’ മാസികയിലെ 2012 സെപ്തംബര്‍ ലക്കത്തില്‍ വന്ന ലേഖനം. തയ്യാറാക്കിയത് ജാസ്മിന്‍. എല്‍. റഷീദ്.

CLICK HERE for downloading full Magazine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


8 × = eight

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>