മരുപ്പച്ച

Monday, June 29, 2015 09:03 hrs IST, manoramaonline 
by ജയ്‌മോൻ ജോർജ്

അബുദാബിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയായ അൽ ഐനിലെ കൃഷിതോട്ടത്തിൽ പരവൂർ സ്വദേശി സി. പി. വിജയൻ

മണ്ണ് തിളച്ചുകിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ പൂങ്കാവനമുണ്ടാക്കിയെന്ന വിസ്‌മയത്തിനും അപ്പുറമാണ് സി. പി. വിജയൻ എന്ന പരവൂർ സ്വദേശി അബുദാബിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയായ അൽ ഐനിൽ സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാൽപ്പത് ഏക്കർ സ്‌ഥലത്തു തക്കാളിയും മുളകും കാപ്‌സിക്കവും സ്‌ട്രോബറിയും പപ്പായയുമൊക്കെയുള്ള വിശാലമായ ഒരു ഫാം.

ഒരാൾപ്പൊക്കവും കഴിഞ്ഞു വളർന്നങ്ങു വലുതായപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പപ്പായയോടു വിജയൻപിള്ള പറഞ്ഞു: അങ്ങനെയങ്ങു വളർന്നാലോ, മനുഷ്യനുംകൂടി വേണ്ടിയല്ലേ പപ്പായ? പതുക്കെപ്പതുക്കെ അവനെയങ്ങനെ വളച്ചു.

വളച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാൽ, അവന്റെ അടുത്ത തലമുറയെ മുഴുവൻ. ഇപ്പോൾ യുഎഇയിലെ അൽ ഐനിൽ അൽ ഖൈലി ഫാമിൽ പപ്പായമരം വളരുന്നതു നിലംതൊട്ട്. ഉയരത്തിലേക്കു പോകാതെ, അവ വളഞ്ഞുവളരുന്നു.

Continue reading

THE NATURAL CHOICE

Consumers in the UAE are gradually making a move towards natural, organic products. Farmers and organic retailers are seeing a definite increase in demand for naturally farmed products. With constant media reports of children suffering from food poisoning, illness and allergies to chemically produced food, people are beginning to question where there food actually comes fro, how it as been grown and what products have been used in the tending of it.

In Europe and the USA the demand for naturally produced goods has been growing for years and this is now being mirrored in the Middle East, especially as awareness of medical conditions like heart disease and diabetes grows. At the 9th Middle East Natural and Organic Product Expo (MENOPE), held at Dubai’s World Trade Centre in December, there was a huge turnout of both visitors and exhibitors. Mr. Khorram Shah, Business Development at Alokozay Group, noted the increased interest in the exhibition and was delighted to attend as “it revealed to me the potential of organic and natural products and the growing business of this category.”

Here, in Al Ain, there are countless farms and agricultural initiatives. The lush greenery of the city, compared to its sandy desert landscape, is a delight to see but did not happen overnight or without tremendous effort. Years of cultivating, tending and hard work have helped this city secure its name as the UAE’s ‘Garden City’. Aside from aesthetically pleasing work, there are many farmers and agriculture workers in Al Ain who are battling to produce naturally farmed products in order to keep up with the growing demand of consumers cited at MENOPE. Continue reading

Scope of Agricultural Education in India

Agriculture has been the mainstay of Indian economy since ages. The science and art of agriculture has many references in the Vedic literature and the ancient history of the mankind. The agriculture sector in India provides livelihood to about 52% of the population of the country and contributes about 15% to the Gross Domestic Product. Trained human resource has been the key factor behind the Green Revolution, White Revolution, Yellow Revolution, that has led India to become self reliant in food and becoming a fast developing economy. Knowledge based, input-use efficient, eco-friendly, and high tech precision agriculture has been the next stage for which efforts have been directed by Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and Agricultural Universities (AUs) in planning, designing and executing the national agricultural educational programmes. Considering the importance of Agricultural Education, University Education Commission under the Chairmanship of Dr. S. Radhakrishnan, recommended the establishment of independent Rural Universities in the country in the year 1948. As a result of this recommendation, first State Agricultural University (SAU) was established in 1960 at Pantnagar (Nainital) on the pattern of the Land Grant Colleges of the United States. The University Grants Commission accorded the status of Deemed-to-be-University (DU) to Indian Agricultural Research Institute, New Delhi in 1958 which became the first ICAR Institute as Deemed University conducting postgraduate teaching and research. Today, the country has a large ICAR-AU system with a total of 65 Agricultural Universities (AUs) comprising of 55 State Agricultural, Veterinary, Horticulture, and Fisheries Universities, 1 Central Agricultural University, Imphal, 4 ICAR-DUs (IARI, IVRI, NDRI and CIFE), 4 Central Universities having agricultural faculty (BHU, AMU, Viswa Bharati and Nagaland University) and 1 Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology & Sciences (SHIATS), Allahabad (formerly Allahabad Agricultural Institute) awarding various kinds of degrees in different disciplines of agricultural, veterinary and allied sciences. Agricultural education is also imparted in some traditional universities of the country. Agricultural education system is producing invaluable human resource and every year about 15,000 graduates, 11,000 Masters and 2,500 Ph.D.s are admitted. The Under Graduate degree in 11 subjects of agriculture and allied sciences and Master’s degree in about 93 subjects, awarded by the Universities associated with the ICAR are well recognized and accepted for higher education globally. Some of the graduates also start their own business units including the Agri. Clinics and Agro Service Centres. Following are some of the sectors providing placement to the agricultural graduates:-

  1. Continue reading

Role of Noni in Cancer

Noni acts like an powerful Immune Booster :The immune system is important to cancer patients in many ways.

  • The cancer can weaken the immune system
  • Cancer treatment can weaken the immune system
  • The immune system may help to fight your bodies cancer
  • The cancer can weaken the immune system by invading the bone marrow where the cells that help fight infection are made. This happens most often in leukaemia or lymphoma. But it can happen with other cancers too.
  • Chemotherapy and radiotherapy can weaken immunity by causing a drop in the number of white blood cells made in the bone marrow. Apart from bone marrow or stem cell transplants, this effect on the bone marrow is temporary.
  • Some cells of the immune system can recognise cancer cells as abnormal and kill them. Unfortunately, this is not enough to get rid of a cancer altogether.

ONE NATURAL FOOD SUPPLIMENTS, THE NONI aim to use the immune system to fight cancer.

Noni, the botanical name Morinda citrifoila is a medicinal plant that has been used world wide for centuries. It is a natural nutritioanal food suppliments.A consider number of studies on the role of Noni in cancer preventive and therapeutic aproaches have been cariied out so far and their results have been published in various reputed scientific journals. Continue reading

Free radicals or Reactive Oxygen Species (ROS)

It is ironic that oxygen, an element indispensable for life can, under certain situations, have severely deleterious effects on the human body. Most of the potentially harmful effects of oxygen are due to the formation and activity of a number of chemical compounds, known as reactive oxygen species, which have a tendency to donate oxygen to other substances. Many such reactive species are free radicals and have a surplus of one or more free-floating electrons rather than having matched pairs and are, therefore, unstable and highly reactive. Types of free radicals include the hydroxyl radical (OH.), the superoxide radical (O.2), and the lipid peroxyl radical (LOO.). Continue reading